سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 371


راهنما
دعوت دوستان

سوال 371 | ۱۲ بهمن ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در معادله ی تفاضل معکوس جواب از خود جواب، کدام است؟
 

پاسخ

  

3/2

مخرج ها برابر است، پس مشکلی نیست!

 مخرج کسرهای معادله ی اولیه را صفر می کند، پس قابل قبول نیست و تنها جواب معادله است. تفاضل معکوس جواب (یعنی) از خود جواب (یعنی 2) برابر است با:                       
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:38
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 2 با 0:0:41
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 3 با 0:0:50
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 4 با 0:0:52
2 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 5 با 0:0:57
6 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه