سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 394 | ۰۵ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ضابطه جبری تابع
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


رابطه تابع است. مجموع اعضای برد تابع کدام است؟
 

پاسخ

  

11

یک تابع مجموعه ای از زوج های مرتب است که در آن هیچ دو زوج مرتبی دارای مؤلفه های اول یکسان نباشند و اگر دو زوج مرتب دارای مؤلفه های اول یکسان باشند آن گاه مؤلفه های دوم آن ها هم باید یکسان باشند.
دو زوج مرتب و دارای مؤلفه های اول برابر هستند. بنابراین باید مؤلفه های دوم آنها با هم برابر باشند:

دو زوج مرتب و دارای مؤلفه های اول برابر هستند. بنابراین برای تابع بودن مؤلفه های دوم آن ها هم باید برابر باشند.

مؤلفه های تکراری را باید حذف کنیم سپس مجموع اعضای برد را حساب کنیم:
مجموع اعضای برد برابر است با (مؤلفه های دوم زوج های مرتب مجموعه برد را تشکیل می دهند.)

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:35)
61 بار نفر اول
105 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر دوم (با 0:0:43)
5 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر سوم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر چهارم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر پنجم (با 0:0:55)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه