سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 395


راهنما
دعوت دوستان

سوال 395 | ۰۶ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ضابطه جبری تابع
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار پیکانی روبه رو مربوط به یک تابع است. مجموع اعضای برد و دامنه این تابع کدام است؟

 

پاسخ

  

13

چون از عدد 5 در نمودار پیکانی، دو پیکان خارج شده است، پس باید مقادیری که این پیکان ها به آن ها وارد می شوند یکسان باشند تا نمودار رابطه، یک تابع باشد:
چون از 3 دو پیکان خارج شده بنابراین:
بنابراین اعضای تکراری را حذف می کنیم و داریم:
مجموع اعضای برد و دامنه برابر است با:
 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:20
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:37
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 3 با 0:0:44
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه