سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 396 | ۰۷ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ضابطه جبری تابع
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع به شکل مقابل است. اشتراک دامنه و برد تابع شامل چند عدد صحیح است؟
 

پاسخ

  

6


 
 
 
 
 
اشتراک اعداد صحیح دامنه و برد:
توجه کنید که عدد یک عضو دامنه نیست.
اشتراک دامنه و برد شامل 6 عدد صحیح است.

برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر اول (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر دوم (با 0:0:47)
4 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر سوم (با 0:0:48)
3 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر چهارم (با 0:0:50)
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر پنجم (با 0:0:50)
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه