سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 397


راهنما
دعوت دوستان

سوال 397 | ۰۸ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ضابطه جبری تابع
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


تابع را در نظر بگیرید، اگر دامنه تابع برابر باشد، حاصل کدام است؟
 

پاسخ

  

-9

در تابع نباید مخرج کسر صفر باشد. مخرج کسر یک عبارت درجه دوم است. چون دامنه این تابع است، پس فقط عدد 3 مخرج کسر را صفر می کند در نتیجه مخرج یک ریشه دارد. از طرفی می دانیم یک عبارت درجه دوم زمانی یک ریشه دارد که باشد. پس دو شرط زیر در مورد مخرج برقرار است.

 
 
 
 
اگر را در عبارت قرار دهیم خواهیم داشت.
خواسته سؤال است که برابر است با.

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 1 با 0:0:47
10 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 2 با 0:0:48
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 3 با 0:0:50
6 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه