سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 405


راهنما
دعوت دوستان

سوال 405 | ۱۶ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع پلکانی و قدرمطلقی
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع روی بازه از چند پاره خط تشکیل شده است؟
 

پاسخ

  

7

برای رسم نمودار تابع، ابتدا تابع داخل براکت (یعنی تابع) را رسم می کنیم. حال خطوط افقی یعنی را به فاصله یک واحد – یک واحد رسم کرده و محل تلاقی آنها با تابع را، توپُر می کنیم. سپس آن قسمت هایی از منحنی که بین دو خط افقی و قرار دارد را روی خط پایینی، یعنی، تصویر می کنیم (یعنی سایه قسمتی از نمودار را که بین دو خط افقی متوالی قرار دارد، روی خط پایینی می اندازیم.)
برای رسم تابع روی بازه ابتدا نمودار تابع داخل براکت، یعنی را رسم کرده و سپس خطوط افقی به موازات محورها را یک واحد – یک واحد در نظر می گیریم و محل تلاقی آنها را با تابع توپر می کنیم؛ سپس آن قسمت هایی از منحنی که بین دو خط افقی قرار دارد را روی خط پایینی تصویر می کنیم.
همان طور که مشاهده می کنید؛ نمودار تابع روی بازه از 7 پاره خط تشکیل شده است.

برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 1 با 0:0:45
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:20
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 2 با 0:0:48
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 3 با 0:0:50
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 4 با 0:0:51
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 5 با 0:0:52
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه