سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 410


راهنما
دعوت دوستان

سوال 410 | ۲۱ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع ثابت، چندضابطه ای و همانی
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر تابع ثابت و تابع همانی باشد به طوری که مقدار چه عددی است؟
 

پاسخ

  

7

بنابه فرض سؤال: است، زیرا تابع همانی است و می دانیم خاصیت تابع همانی است.

 
 
 است، زیرا تابع ثابت است و به ازای تمام اعضای دامنه، برد آن ثابت و برابر است. ( را خودمان فرض کردیم شما می توانید هر اسمی بگذارید.)
خواسته سؤال است، بنابراین:


برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:15
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:24
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 3 با 0:0:43
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 4 با 0:0:53
7 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 5 با 0:0:56
4 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:19

ارسال دیدگاه