سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 416 | ۲۷ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:53

میانگین زمان پاسخ دهی


دو برابر عددی از عدد دیگر واحد بیشتر است. اگر حاصل ضرب آن ها مینیمم باشد، مجموع آن دو عدد کدام است؟
 

پاسخ

  

-3/2

عدد اول را فرض می کنیم. طبق صورت سؤال داریم. حاصل ضرب مینیمم است پس باید مینیمم باشد.  برابر است با و وقتی مینیمم می شود که برابر باشد با و در نتیجه، بنابراین مجموع و برابر است با .

برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر اول (با 0:0:48)
4 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر دوم (با 0:0:54)
2 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه