سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 418


راهنما
دعوت دوستان

سوال 418 | ۲۹ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک زمین گلخانه ای، اگر با فاصله های یکسان بوته ی گوجه فرنگی کاشته شود، به طور متوسط از هر بوته  کیلو محصول به دست می آید. به ازای هر بوته ی اضافی که کاشته می شود، به مقدار کیلو از میانگین محصول بوته ها کاسته می شود. در این صورت بیشترین محصول برداشتی کدام است؟
 

پاسخ

  

338

اگر بوته به بوته ی کاشته شده اضافه کنیم، بوته داریم. از هر کدام کیلوگرم محصول به دست می آید (چون میانگین بوته کیلو بود و به ازای هر بوته ی اضافی کیلو از آن کم می شود)؛ پس وزن کل محصول برداشتی برابر است (یعنی حاصل ضرب تعداد بوته ها و میانگین محصول برای هر بوته). بنابراین اگر باشد، باید مقدار ماکسیمم را پیدا کنیم که برابر است:

 

برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 1 با 0:0:42
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 2 با 0:0:48
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 3 با 0:0:49
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 4 با 0:0:49
3 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 5 با 0:0:49
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 6 با 0:0:51
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 7 با 0:0:51
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه