سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 418 | ۲۹ اسفند ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
سهمی
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک زمین گلخانه ای، اگر با فاصله های یکسان بوته ی گوجه فرنگی کاشته شود، به طور متوسط از هر بوته  کیلو محصول به دست می آید. به ازای هر بوته ی اضافی که کاشته می شود، به مقدار کیلو از میانگین محصول بوته ها کاسته می شود. در این صورت بیشترین محصول برداشتی کدام است؟
 

پاسخ

  

338

اگر بوته به بوته ی کاشته شده اضافه کنیم، بوته داریم. از هر کدام کیلوگرم محصول به دست می آید (چون میانگین بوته کیلو بود و به ازای هر بوته ی اضافی کیلو از آن کم می شود)؛ پس وزن کل محصول برداشتی برابر است (یعنی حاصل ضرب تعداد بوته ها و میانگین محصول برای هر بوته). بنابراین اگر باشد، باید مقدار ماکسیمم را پیدا کنیم که برابر است:

 

برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر اول (با 0:0:42)
5 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر دوم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر سوم (با 0:0:49)
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر چهارم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر پنجم (با 0:0:49)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه