سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 101 | ۲۵ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


They always buy a top quality product even if it is slightly more expensive, .......... ? 1) will they 2) do they 3) won't they 4) don't they  

پاسخ

  

4

 آنها همیشه محصولی با کیفیت بالا می خرند حتی اگر کمی گران تر باشد، مگه نه؟   با توجه به اینکه در جمله فقط فعل اصلی buy را به صورت مثبت و در زمان حال ساده داریم، در پرسش کوتاه تأییدی و برای فاعل they، از شكل منفی فعل do (یعنی don' t) استفاده می شود.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:22
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 2 با 0:0:31
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 3 با 0:0:46
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 4 با 0:0:54
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه