سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 102 | ۲۶ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
850 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


Their new product has received a lot of attention from all who have heard about it, ..........? 1) haven't they 2) have they 3) has it 4) hasn't it  

پاسخ

  

4

 محصول جدید آنها توجه فراوانی را از طرف تمام کسانی که درباره اش شنیده اند، دریافت کرده است، مگه نه؟ و با توجه به اینکه در این جمله فعل کمکی has را به صورت مثبت داریم، در پرسش کوتاه تأییدی همین فعل کمکی به شکل منفی (یعنیhasn't ) نیاز است. دقت کنید که ضمیر فاعلی مناسب برای اسم سوم شخص مفرد غیر انسان (product) که در این جمله مدنظر است، itمی باشد، نه they.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:21)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر دوم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر سوم (با 0:0:47)
3 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر چهارم (با 0:0:48)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر پنجم (با 0:0:48)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48

ارسال دیدگاه