سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 104 | ۲۸ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


Sandra made sure nobody could see her before she opened the envelope, ..........? 1) could they 2) couldn't they 3) did she 4) didn't she  

پاسخ

  

4

 ساندرا، قبل از آنکه پاکت نامه را باز کند مطمئن شد که هیچکس نمی تواند او را ببیند، مگه نه؟ و با توجه به اینکه در جمله فقط فعل اصلی made را به صورت مثبت و در زمان گذشته ساده داریم، در پرسش کوتاه تأییدی، از شکل منفی فعل did (یعنی didn' t ) استفاده می شود. دقت کنید که با توجه به مفهوم جمله و اینکه در این جا جمله مرکب نیست، فاعل پرسش تأییدی به فاعل ابتدای جمله (یعنی Sandra) اشاره دارد و ضمیر فاعلی مناسب برای فاعل سوم شخص مفرد مؤنث، she است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:13)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:30)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر سوم (با 0:0:47)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر چهارم (با 0:0:48)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر پنجم (با 0:0:48)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه