سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 105 | ۲۹ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


For various reasons, clothing of some type .......... by human beings since the beginning of time. 1) has worn 2) was worn 3) is being worn 4) has been worn  

پاسخ

  

4

به دلایل مختلف، از ابتدای زمان (تاریخ) نوعی لباس توسط نوع بشر به تن می شده است. و فعل wear (پوشیدن، بر تن کردن) در این جا جزء افعال متعدی است و به مفعول نیاز دارد. با توجه به اینکه مفعول این فعل (clothing of some type) پیش از جای خالی قرار گرفته است، در جای خالی به فعل مجهول  (.to be+ pp ) نیاز داریم. در بین گزینه های این تست، موارد (۲)، (۳) و (۴) دارای ساختار مجهول هستند. برای اشاره به عملی که از گذشته تاکنون به طور پیوسته یا متناوب انجام شده است، از زمان حال کامل (. have/has+pp ) استفاده می شود که در مورد (۴) شکل مجهول آن را داریم.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:13)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:40)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر سوم (با 0:0:40)
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر چهارم (با 0:0:48)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر پنجم (با 0:0:48)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه