سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 106 | ۳۰ اسفند ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


We are people who stand by our friends at times of need and we ......... do so now. 1) would 2) will 3) are 4) going to  

پاسخ

  

2

ما مردمانی هستیم که در زمان احتیاج و نیاز کنار دوستان خود می مانیم و الان این گونه عمل خواهیم کرد. نکته گرامری: برای بیان مواردی که به طور قطع و طبیعی در آینده اتفاق می افتد از ”will‘‘ استفاده میکنیم.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:14)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر دوم (با 0:0:42)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر سوم (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر چهارم (با 0:0:55)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر پنجم (با 0:0:56)
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه