سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 107 | ۰۱ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


If you are a few feet away from the bus stop or running towards it, the driver ......... stop for you. 1) is not     2) would not     3) will not     4) is not going to  

پاسخ

  

3

اگر چند قدم از ایستگاه اتوبوس دور باشید و یا در حال دویدن به سمت آن باشید، راننده اتوبوس برای شما نخواهد ایستاد. نکته گرامری: با توجه به معنی و بیان اتفاق کلی در زمان آینده از عبارت ’’will not در این جمله استفاده می کنیم.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:8)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر دوم (با 0:0:17)
7 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر سوم (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر چهارم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر پنجم (با 0:0:46)
3 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه