سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 108 | ۰۲ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


"Your hands are dirty.” “Yes, I know. I ......... them." 1) am going to wash     2) will wash     3) had washed     4) am washing  

پاسخ

  

1

«دستانت کثیف هستند.» «بله میدانم. آنها را خواهم شست.» نکته گرامری: برای بیان عملی در زمان آینده که از قبل برای انجام آن تصمیم گرفته اید از "be going to“ استفاده می شود.

برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر اول (با 0:0:40)
3 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر دوم (با 0:0:41)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر سوم (با 0:0:43)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر چهارم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر پنجم (با 0:0:47)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:47

ارسال دیدگاه