سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 110 | ۰۴ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


A: ......... did you do in Australia? B: I saw my family and friends and visited all my favorite places. 1) What     2) Where     3) Why     4) When  

پاسخ

  

1

A: در استرالیا چه کار کردی؟ B: من دوستان و خانواده ام را دیدم و همه جاهای مورد علاقه ام را بازدید کردم.  نکته گرامری: برای پرسش درباره مفعول غیرانسان از کلمه ’’what“ استفاده می کنیم.

برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر اول (با 0:0:10)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:19)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر سوم (با 0:0:27)
27 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر چهارم (با 0:0:42)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر پنجم (با 0:0:42)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه