سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 111 | ۰۵ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


We................ a small house at city center when we've saved enough money. 1) have bought     2) bought     3) were buying     4) are going to buy  

پاسخ

  

4

ما یک خانه کوچک در مرکز شهر خواهیم خرید وقتی که به اندازه کافی پول پس انداز کنیم. نکته گرامری: برای بیان عملی در زمان آینده که از قبل برای انجام آن تصمیم گرفته اید از ’’be going to“ استفاده میشود.

برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر اول (با 0:0:11)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم فاکهی

مریم فاکهی

نفر دوم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر سوم (با 0:0:48)
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه