سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 112 | ۰۶ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


attended the party? B: My whole family came. Everybody was there except for my sister. She couldn't come. 1) What 2) Who 3) Why 4) When  

پاسخ

  

2

A: چه کسانی در مهمانی شرکت کردند؟ B: همه خانواده ام آمدند. همه آمدند به جز خواهرم او نتوانست بیاید. نکته گرامری: برای پرسش از فاعل انسانی از ’’who‘‘ استفاده می کنیم و بعد از آن نیازی به سؤالی کردن ادامه جمله نمی باشد.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:15
48 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 2 با 0:0:23
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 3 با 0:0:46
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 4 با 0:0:47
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 5 با 0:0:48
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 6 با 0:0:49
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 7 با 0:0:53
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه