سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 113 | ۰۷ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


I don't want to talk to Sheila. If she calls me, I ........ to tell her I'm too busy to talk. 1) would     2) am going     3) will     4) can  

پاسخ

  

2

من نمی خواهم با شیلا صحبت کنم. اگر به من زنگ بزند، به او خواهم گفت سرم شلوغ است و نمی توانم با او صحبت کنم. نکته گرامری: برای بیان عملی در زمان آینده که از قبل برای انجام آن تصمیم گرفته اید از ’’be going to‘‘ استفاده می شود.

برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر اول (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر دوم (با 0:0:44)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر سوم (با 0:0:45)
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر چهارم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر پنجم (با 0:0:45)
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه