سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 114 | ۰۸ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


There was ......... car in the street. It was parked in front of ............ building. 1) the / a 2) --- / the 3) a / the 4) a/a  

پاسخ

  

4

ماشینی در خیابان وجود داشت. آن جلوی یک ساختمان پارک شده بود. نکته گرامری: برای اسامی ناشناخته (نکره) از حرف تعریف ’’ a/ an “ استفاده می کنیم.

برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر اول (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر دوم (با 0:0:43)
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر سوم (با 0:0:43)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر چهارم (با 0:0:45)
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر پنجم (با 0:0:46)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه