سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 115 | ۰۹ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


Did you see ......... movie about Dian Fossey's work with mountain gorillas? It was ......... amazing film. 1) the / an 2) a / an 3) the / --- 4) ---- / -----    

پاسخ

  

1

آیا آن فیلم درباره کار دیان فاس با گوریل های کوهستان را دیدی؟ فیلم بسیار شگفت انگیزی بود. نکته گرامری: با توجه به اینکه در قسمت اول فیلم را مشخص کرده از حرف تعریف ’’the“ استفاده میکنیم و در بخش دوم با توجه به وجود صفت ’’amazing‘‘ که حرف اول آن صدادار می باشد و تعریف به طور کلی انجام شده است از حرف تعریف ’an‘‘ استفاده می شود.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:19)
27 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر دوم (با 0:0:28)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر سوم (با 0:0:29)
7 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر چهارم (با 0:0:30)
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر پنجم (با 0:0:45)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه