سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 116 | ۱۰ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
900 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


A: ......... city was she in? B: She was here, in London. She had come to spend Christmas with me. 1) Which 2) What 3) Where 4) When    

پاسخ

  

1

A : او در کدام شهر بود؟ B : او اینجا بود، در لندن. او آمده بود تا کریسمس را با من بگذراند. نکته گرامری: کلمه پرسشی ’which“ به معنای کدام می باشد و بعد از آن می تواند اسم قرار بگیرد (which city).

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:10
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:10
48 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر 3 با 0:0:17
14 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 4 با 0:0:40
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 5 با 0:0:40
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 6 با 0:0:43
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 7 با 0:0:44
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 8 با 0:0:45
1 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 9 با 0:0:45
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 10 با 0:0:46
2 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 11 با 0:0:47
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 12 با 0:0:47
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 13 با 0:0:47
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 14 با 0:0:48
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 15 با 0:0:52
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه