سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 118 | ۱۲ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


I'll come and have a drink with you but I must let Harry know. Harry, I ......... a drink with Simon. 1) will have      2) had      3) am going to have      4) would have    

پاسخ

  

3

«می آیم و یک نوشیدنی با هم می خوریم اما من باید به هری اطلاع دهم. هری، من می خواهم یک نوشیدنی با سیمون بنوشم.» نکته گرامری: برای بیان عملی در زمان آینده که از قبل برای انجام آن تصمیم گرفته اید از "be going to‘‘ استفاده می شود.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:8)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر دوم (با 0:0:16)
7 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر سوم (با 0:0:25)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر چهارم (با 0:0:43)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر پنجم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه