سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 119 | ۱۳ فروردین ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


We . . . . . . ... a small house at city center when we've saved enough money. 1) have bought     2) bought     3) were buying     4) are going to buy  

پاسخ

  

4

 ما یک خانه کوچک در مرکز شهر خواهیم خرید وقتی که به اندازه کافی پول پس انداز کنیم. نکته گرامری: برای بیان عملی در زمان آینده که از قبل برای انجام آن تصمیم گرفته اید از ’’be going to“ استفاده میشود.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:9)
38 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:39)
26 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر سوم (با 0:0:49)
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر چهارم (با 0:0:53)
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر پنجم (با 0:0:53)
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه