سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 141 | ۰۴ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


The car parked just on the corner of the street .......... the richest man in the town.  

پاسخ

  

1

خودرویی که دقیقا در گوشه خیابان پارک شده است متعلق به پولدارترین فرد این شهر است. 1) تعلق داشتن به  ۲) وابسته بودن به ۳ ترک کردن، رها کردن ۴) دوری کردن

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:14
48 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 2 با 0:0:47
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 3 با 0:0:47
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 4 با 0:0:55
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 5 با 0:0:56
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه