سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 147 | ۱۰ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


Researchers say that about 30 percent of the .......... of Africa live below the poverty line.  
     
 

پاسخ

  

3

محققان می گویند که حدود ۳۰ درصد جمعیت آفريقا، زیر خط فقر زندگی می کنند.  1) فرهنگ  ۲) مقدار، میزان  ۳) جمعیت ۴) دین، مذهب  

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:3
19 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:8
48 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:11
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقههدیه رضایی

هدیه رضایی

نفر 4 با 0:0:44
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 5 با 0:0:46
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 6 با 0:0:47
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 7 با 0:0:48
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 8 با 0:0:48
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 9 با 0:0:49
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 10 با 0:0:49
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 11 با 0:0:52
2 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 12 با 0:0:55
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه