سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 148 | ۱۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


If you don't get some sleep when you go home, you ......... able to be fresh tonight.

پاسخ

  

3

 اگر وقتی به خانه می روی، قدری استراحت نکنی، نمی توانی شب سرحال باشی نکته گرامری: با توجه به معنی جمله در قسمت دوم نیاز به فعل منفی در زمان آینده داریم، بنابراین پاسخ صحیح عبارت ’’won’t که مخفف ’’will not‘ است؛ می باشد. توجه: ’’be able to‘‘ به معنای «توانستن» است.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:11
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 2 با 0:0:42
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:43
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 4 با 0:0:44
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 5 با 0:0:44
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 6 با 0:0:47
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه