سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 149 | ۱۲ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


"I've got a headache." "Wait a second. I ......... an aspirin for you."  

پاسخ

  

3

«سردرد دارم».   « یک لحظه صبر کن. یک قرص مسکن برایت می آورم.»  نکته گرامری: برای بیان تصمیم در لحظه (آنی) در زمان آینده از ’’will‘‘ استفاده می کنیم.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:8
19 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:10
28 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:11
48 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:40
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 5 با 0:0:40
1 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 6 با 0:0:44
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر 7 با 0:0:48
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 8 با 0:0:49
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 9 با 0:0:53
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه