سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 150 | ۱۳ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

46

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


We are people who stand by our friends at times of need and we ......... do so now.  

پاسخ

  

2

ما مردمانی هستیم که در زمان احتیاج و نیاز کنار دوستان خود می مانیم و الان این گونه عمل خواهیم کرد. نکته گرامری: برای بیان مواردی که به طور قطع و طبیعی در آینده اتفاق می افتد از ”will‘‘ استفاده میکنیم.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:10
48 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 2 با 0:0:44
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 3 با 0:0:47
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 4 با 0:0:50
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 5 با 0:0:55
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 6 با 0:0:56
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45

ارسال دیدگاه