سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 162 | ۲۵ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

40

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


I think it's sad when a community thinks they are not ............. enough to be represented in modern cinema.
 

پاسخ

  

3

ترجمه ی جمله: «به نظرم ناراحت کننده است که یک اجتماع فکر می کند به اندازه ی کافی ارزشمند نیست تا در سینمای مدرن نشان داده شود.» ترجمه ی گزینه ها:
۱) اقتصادی / ۲) گوناگون / ۳) ارزشمند / ۴) بی معنی 
ارزش
worth (adj.)

خانه ما ۲۰۰ هزار یورو ارزش دارد. 
ارزشمند 
worthy (adj.)
Two points in this report are especially worthy of notice. 
دو نکته در این گزارش به صورت ویژه ارزش توجه دارد.
بی ارزش 
worthless (adj.)
He said the jewels were worthless fakes. 
او گفت که جواهرات بدل بی ارزشی بودند.

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:12
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:45
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 3 با 0:0:45
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعرفان قربانی مقدم

عرفان قربانی مقدم

نفر 4 با 0:0:46
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 5 با 0:0:46
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 6 با 0:0:47
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 7 با 0:0:49
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 8 با 0:0:53
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 9 با 0:0:53
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 10 با 0:0:56
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه