سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 164 | ۲۷ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


The good news is that this method is clearly understood by a very large ............. of the public, not just in Australia but around the world.

 

پاسخ

  

4

ترجمه ی جمله: «خبر خوب این است که این روش به خوبی توسط بخش خیلی بزرگی از جامعه درک شده است؛ نه فقط در استرالیا، بلکه در سرتاسر دنیا.»
ترجمه ی گزینه ها:
۱) ترکیب / ۲) پیشنهاد / ۳) الزام / ۴) بخش، قسمت
بخش، قسمت، نسبت 
proportion (n.)
Eat balanced proportion of food.
نسبت متعادلی از غذا بخورید.
نسبی، متناسب 
proportional (adj.)
Weight is proportional to size. 
وزن با اندازه رابطه ی نسبی دارد.

برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 1 با 0:0:45
3 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 2 با 0:0:48
2 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 3 با 0:0:48
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 4 با 0:0:49
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 5 با 0:0:51
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه