سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 167 | ۳۰ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


Taking a bike ride may not do anything for my friend's mood, but it will make me feel a whole lot better, that's ………… .
 

پاسخ

  

1

ترجمه ی جمله: «دوچرخه سواری شاید تأثیری بر حال دوستم نگذارد، اما مطمئناً حال مرا خیلی بهتر می کند.»
ترجمه ی گزینه ها:
۱) مطمئناً / ۲) در آخر / ۳) به یکباره / ۴) البته
مطمئناً، با اطمینان 
for sure
Of course one thing I know for sure: I have enjoyed every minute of my life as a firefighter.
البته یک چیز را با اطمینان می دانم: من از هر دقیقه ی زندگی ام به عنوان یک آتش نشان لذت برده ام.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
39 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 2 با 0:0:39
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 3 با 0:0:46
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 4 با 0:0:48
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 5 با 0:0:48
1 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 6 با 0:0:50
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 7 با 0:0:55
2 بار نفر اول
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه