سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 168 | ۳۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


News went around that the friendly relations between our two countries have advanced to a new …….....
 

پاسخ

  

2

ترجمه ی جمله: «خبرهایی شنیده می شود حاکی از آنکه روابط دوستانه بین دو کشور ما به مرحله ی جدیدی پیشرفت داشته است.» ترجمه ی گزینه ها:
۱) دستور / ۲) مرحله / ۳) موضوع / ۴) اثر
مرحله 
stage (n.)
They have found ways to fight and stop diseases in their early stages.
آن ها روش هایی کشف کرده اند تا در مراحل اولیه ی بیماری با آن مبارزه و آن را متوقف کنند.

برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر 1 با 0:0:44
1 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 2 با 0:0:49
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه