سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 169 | ۰۱ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


I'm really looking forward to ............... abroad by my company.
 

پاسخ

  

2

من واقعاً بی صبرانه منتظرم تا توسط شرکتم به خارج فرستاده شوم.
توضیح: ۱- فعل  (به معنی فرستادن) متعدی است و باید بعد از آن مفعول بیاید. با توجه به اینکه بعد از جای خالی، مفعول نیامده، جمله ساختار مجهول پیدا می کند و فعل مجهول نیاز داریم.
۲- با توجه به عبارت  شكل مجهول آن به صورت  است.

برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 1 با 0:0:44
2 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 2 با 0:0:46
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 3 با 0:0:49
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

نفر 4 با 0:0:49
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 5 با 0:0:50
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 6 با 0:0:52
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 7 با 0:0:56
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه