سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 170 | ۰۲ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


Although she is an accountant, she never seems to possess ………… scientific knowledge.

 

پاسخ

  

3

اگرچه او حسابدار است هرگز به نظر نمی رسد که هیچ معلومات علمی داشته باشد.
توضیح: جمله را منفی می کند و  و مشتقات آن در جمله منفی و سؤالی به کار می روند.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:6
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:18
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 3 با 0:0:42
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 4 با 0:0:45
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 5 با 0:0:52
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 6 با 0:0:55
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 7 با 0:0:55
1 بار نفر اول
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه