سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 181 | ۱۳ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


We're delighted at the results our students ……….. These resultes exceeded all our expectations.

پاسخ

  

2

از نتایجی که دانش آموزان ما به دست آوردند، خوشحال هستیم. این نتایج فراتر از همه انتظارات ما بود.
1) شاملِ ... شدن، در برداشتن                               ۲) به دست آوردن، کسب کردن
۳) خودداری کردن                                             4) پیشرفت کردن 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:20
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:21
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:24
39 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 4 با 0:0:48
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 5 با 0:0:52
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 6 با 0:0:53
2 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 7 با 0:0:54
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه