سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 182 | ۱۴ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


The two TVs are……….. the same, but the more expensive one comes with a remote control.
 

پاسخ

  

4

آن دو تلویزیون اساساً یکسان هستند اما تلویزیون گران تر کنترل از راه دور دارد.
1) به طور مؤثری             ۲) مثلِ هم، به صورتی مشابه        ۳) کاملاً           4) اساس، عمدتاً

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:24
54 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 3 با 0:0:42
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 4 با 0:0:44
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 5 با 0:0:44
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 6 با 0:0:47
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهفاطمه ساقی

فاطمه ساقی

نفر 7 با 0:0:51
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه