سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 183 | ۱۵ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

46

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


If you don't get some sleep when you go home, you ......... able to be fresh tonight.
 

پاسخ

  

3

(گزینه  3 )   اگر وقتی به خانه می روی، قدری استراحت نکنی، نمی توانی شب سرحال باشی نکته گرامری: با توجه به معنی جمله در قسمت دوم نیاز به فعل منفی در زمان آینده داریم، بنابراین پاسخ صحیح عبارت ’’won’t که مخفف ’’will not‘ است؛ می باشد.
توجه: ’’be able to‘‘ به معنای «توانستن» است.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
39 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 2 با 0:0:45
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهامیرحسین حسینی

امیرحسین حسینی

نفر 3 با 0:0:46
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 4 با 0:0:47
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 5 با 0:0:50
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 6 با 0:0:53
1 بار نفر اول
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 7 با 0:0:54
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 8 با 0:0:55
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 9 با 0:0:55
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه