سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 185 | ۱۷ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


We are people who stand by our friends at times of need and we ......... do so now.

پاسخ

  

2

 (گزینه   2)   ما مردمانی هستیم که در زمان احتیاج و نیاز کنار دوستان خود می مانیم و الان این گونه عمل خواهیم کرد.
نکته گرامری: برای بیان مواردی که به طور قطع و طبیعی در آینده اتفاق می افتد از ”will‘‘ استفاده میکنیم.

برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 1 با 0:0:45
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 2 با 0:0:51
2 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه