سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 186 | ۱۸ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


If you are a few feet away from the bus stop or running towards it, the driver ......... stop for you.
 

پاسخ

  

3

  (گزینه   3)    اگر چند قدم از ایستگاه اتوبوس دور باشید و یا در حال دویدن به سمت آن باشید، راننده اتوبوس برای شما نخواهد ایستاد.
نکته گرامری: با توجه به معنی و بیان اتفاق کلی در زمان آینده از عبارت ’’will not در این جمله استفاده می کنیم.

برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 1 با 0:0:41
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیررضا خوشحال

امیررضا خوشحال

نفر 2 با 0:0:48
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 3 با 0:0:49
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 4 با 0:0:53
2 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 5 با 0:0:54
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه