سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 187 | ۱۹ خرداد ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
1,050 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


"Your hands are dirty.” “Yes, I know. I ......... them."
 

پاسخ

  

1

 (گزینه   1)    «دستانت کثیف هستند.» «بله میدانم. آنها را خواهم شست.»
نکته گرامری: برای بیان عملی در زمان آینده که از قبل برای انجام آن تصمیم گرفته اید از "be going to“ استفاده می شود.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:9
29 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 2 با 0:0:45
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:45
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 3 با 0:0:47
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 4 با 0:0:48
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 5 با 0:0:54
1 بار نفر اول
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه