سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 295


راهنما
دعوت دوستان

سوال 295 | ۰۳ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,450 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

14

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:19

میانگین زمان پاسخ دهی


You can .......... money in banks in the morning.

پاسخ

  

3

(گزینه   3) شما می توانید در صبح در بانکها پول تبدیل کنید.
 1) ملاقات کردن
 ۲) خریدن
 ۴) گفتن

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:6
15 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 2 با 0:0:6
63 بار نفر اول
212 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:6
74 بار نفر اول
194 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 4 با 0:0:6
7 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 5 با 0:0:7
13 بار نفر اول
163 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 6 با 0:0:8
10 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 7 با 0:0:8
10 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 8 با 0:0:8
1 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 9 با 0:0:10
7 بار نفر اول
148 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 10 با 0:0:10
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 11 با 0:0:12
3 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه مدیری

فاطمه مدیری

نفر 12 با 0:0:31
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 13 با 0:0:36
1 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 14 با 0:0:36
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه