سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 296


راهنما
دعوت دوستان

سوال 296 | ۰۴ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


to get tickets for the trains online?

پاسخ

  

2

 (گزینه   2) آیا ممکن است که بلیط قطار را به صورت آنلاین تهیه کرد؟
 ۱) شجاع
 ۳) پرحرف
 ۴) صبور

برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 1 با 0:0:6
6 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 2 با 0:0:6
74 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:7
61 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 4 با 0:0:11
13 بار نفر اول
158 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 5 با 0:0:15
10 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:15
5 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 7 با 0:0:18
6 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 8 با 0:0:37
15 بار نفر اول
177 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 9 با 0:0:39
3 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه زاهدی

فاطمه زاهدی

نفر 10 با 0:0:42
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 11 با 0:0:47
1 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 12 با 0:0:53
1 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمائده زاهدی

مائده زاهدی

نفر 13 با 0:0:55
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه