سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 303


راهنما
دعوت دوستان

سوال 303 | ۱۱ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


"Did you know that Mary's getting married?" "No, I didn't. How ........

پاسخ

  

4

(گزینه  4) «میدانستی که مری دارد ازدواج میکند؟» «نه نمیدانستم. چه جالب».
۱) ساده
۲) منظم، با قاعده
۳) صحیح، درست
۴) جالب و شگفت انگیز

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:9
71 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا ثابت شرف

صبا ثابت شرف

نفر 2 با 0:0:20
6 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:46
1 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 4 با 0:0:48
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 5 با 0:0:51
2 بار نفر اول
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 6 با 0:0:52
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمعصومه خاوری

معصومه خاوری

نفر 7 با 0:0:52
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 8 با 0:0:53
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه