سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 304


راهنما
دعوت دوستان

سوال 304 | ۱۲ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


The government should ............ heavy fines for the factories which pollute rivers with chemical waste.

پاسخ

  

2

(گزینه  2) دولت باید جریمه های سنگین برای کارخانه هایی که رودخانه ها را با ضایعات شیمیایی آلوده می کنند، در نظر بگیرد.
1) شناسایی کردن
۲) بررسی کردن / لحاظ کردن
۳) محافظت کردن
۴) افزایش دادن

برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 1 با 0:0:42
5 بار نفر اول
26 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر 2 با 0:0:45
2 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:47
2 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 4 با 0:0:47
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 5 با 0:0:48
4 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 6 با 0:0:48
1 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 7 با 0:0:48
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 8 با 0:0:50
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 9 با 0:0:56
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه