سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 304


راهنما
دعوت دوستان

سوال 304 | ۱۲ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:17

میانگین زمان پاسخ دهی


Excuse me? Where is the ............? I need to get my backpack.

پاسخ

  

1

(گزینه   1) ببخشید؟ محل تحویل بار کجاست؟ من باید کوله پشتی ام را بگیرم.
 ۲) جدول زمان بندی
 ۳) کتاب راهنما
 ۴) روزنامه

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:6
61 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 2 با 0:0:7
13 بار نفر اول
158 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 3 با 0:0:9
6 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 4 با 0:0:18
10 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 5 با 0:0:21
15 بار نفر اول
177 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 6 با 0:0:22
1 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 7 با 0:0:38
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9

ارسال دیدگاه