سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 305


راهنما
دعوت دوستان

سوال 305 | ۱۳ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

13

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:16

میانگین زمان پاسخ دهی


We are buying some great .......... for our friends in this shop. They love reading.

پاسخ

  

1

(گزینه   1) ما داریم در این فروشگاه چند رمان عالی برای دوستانمان می خریم. آنها عاشق خواندن هستند.
 ۲) چرخ
 ۳) گردشگر
۴) باغ

برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:6
74 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:6
6 بار نفر اول
144 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 3 با 0:0:6
6 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 4 با 0:0:6
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 5 با 0:0:6
61 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 6 با 0:0:8
13 بار نفر اول
158 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 7 با 0:0:12
3 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 8 با 0:0:12
10 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 9 با 0:0:15
5 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 10 با 0:0:26
1 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 11 با 0:0:29
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 12 با 0:0:31
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:9
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 13 با 0:0:35
1 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه