سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 306


راهنما
دعوت دوستان

سوال 306 | ۱۴ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

17

تعداد شرکت کنندگان

15

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:12

میانگین زمان پاسخ دهی


Our father wants to take a plane to the city. Where is the ……..

پاسخ

  

3

(گزینه   3) پدر ما میخواهد با هواپیما به آن شهر برود. فرودگاه کجاست؟
 ۱) سفر دریایی
 ۲) ویلا
 ۴) سرباز

برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 1 با 0:0:6
6 بار نفر اول
142 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:6
6 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:6
6 بار نفر اول
144 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 4 با 0:0:6
61 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 5 با 0:0:6
87 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 6 با 0:0:6
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:0:7
15 بار نفر اول
177 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 8 با 0:0:8
10 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 9 با 0:0:8
3 بار نفر اول
107 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 10 با 0:0:15
1 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 11 با 0:0:16
13 بار نفر اول
158 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 12 با 0:0:16
1 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 13 با 0:0:21
5 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 14 با 0:0:27
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه مدیری

فاطمه مدیری

نفر 15 با 0:0:32
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه