سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 307


راهنما
دعوت دوستان

سوال 307 | ۱۵ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Vocabulary
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

16

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:13

میانگین زمان پاسخ دهی


Many ........... come here in summer to see our beautiful mountain city.

پاسخ

  

1

(گزینه   1) تعداد زیادی گردشگر در تابستان به اینجا می آیند تا شهر کوهستانی زیبای ما را ببینند.
 ۲) داستان
۳) نقشه
۴) پایه

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:6
15 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:6
7 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 3 با 0:0:6
7 بار نفر اول
148 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 4 با 0:0:6
63 بار نفر اول
212 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 5 با 0:0:6
74 بار نفر اول
194 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:7
5 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 7 با 0:0:8
1 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 8 با 0:0:11
3 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 9 با 0:0:11
7 بار نفر اول
145 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 10 با 0:0:14
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 11 با 0:0:14
13 بار نفر اول
163 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 12 با 0:0:20
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه مدیری

فاطمه مدیری

نفر 13 با 0:0:26
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

نفر 14 با 0:0:32
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 15 با 0:0:34
1 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 16 با 0:0:37
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه